موقتا برای ثبت نام می بایست به شعب مجری پورتال مراجعه کنید.